Omsorgsarbeidet må være av et visst omfang for at det skal bli regnet som særlig tyngende.

Faktorer som det kan legges vekt på i vurderingen er

  • Om omsorgsarbeidet strekker seg over et stort antall timer pr. måned
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrytelse av nattesøvn
  • Hvordan arbeidet er fordelt over tid, om det skjer i perioder eller hele tiden
  • Om omsorgsarbeidet har vart eller er forventet å vare i lang tid
  • Om omsorgsarbeidet har ført til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • Om omsorgsgiver har omsorg for mer enn en person
  • Om omsorgsgiveren har omsorgsplikt. Kun foreldre har omsorgsplikt for mindreårige barn. Det vil være aktuelt med omsorgslønn dersom omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder
  • Inntektstap er ikke vilkår for tildeling av omsorgslønn. God betalingsevne skal heller ikke brukes som årsak til avslag