Vi er et ledende sykehjem innen demensomsorg og har et dyktig, kompetent og engasjert personalet, som ser muligheter og ikke begrensninger.

Våre sykehjemsleger er på sykehjemmet en dag pr uke.

Flere av våre sykepleiere og helsefagarbeidere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, diabetes, demens, palliasjon og psykiatri. I tillegg har vi fagsykepleier 1 dag pr uke.

Vi har frivillighetskoordinator i 50% stilling.
Vi er en lærlingebedrift og har stort fokus på læring og utvikling. Vi har elever og studenter fra forskjellige utdanninger i praksis. 

Vi jobber hele tiden med å tilegne oss ny kunnskap, blant annet gjennom faglunsjer, internundervisning og fagdager.

Pårørendesamarbeid er svært viktig for å få til den beste omsorgen rundt pasientene.