Hvem er med i brukerrådet?

Brukerrådet for Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus skal bestå av minst 4 -8 representanter. Disse kan være brukere/beboere fra tjenestene i kommunen eller medlemmer fra ulike bruker- og/eller pårørendeorganisasjoner i Bodø. I rådet stiller også Områdeleder, virksomhetsleder og en representant fra de ansatte i tjenestene.

Representanter fra bruker-/pårørende siden i rådet skal inneha leder og nestledervervene. Brukerrådet skal ha fire til seks møter i året.

Rådets oppgave er å drøfte og gi råd i saker, prosesser og utvikling, som angår tjenestens kvalitet og innhold. Det skal ikke behandle enkeltsaker eller personalsaker.

Brukerrådets representanter :

Leder:

 • Tove-Mette Blix, Villa Vekst 

Nestleder:

 • Hans-Christian Bjerk, Barn av Rusmisbrukere (BaR)

Rådsmedlemmer:

 • MARBORG
 • RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Mental Helse
 • NOK. Nordland
 • Spillavhengighet Norge
 • Pårørende ung Rus (PuR)
 • Avdelingsleder Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus 
 • Kathrine Windsrygg, Virksomhetsleder Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
 • Vidar Øyen, Områdeleder Hjemmetjenester

 

Sekretær/tilrettelegger:

 • Helse- og omsorgsavdelingen, stab

 

Eksempler på saker i brukerrådet:

 • Involvering i overordnede plandokumenter, Budsjett og regnskap, handlingsplaner og årsrapporteringer
 • Overordnede planer for området, som f.eks. Bodø Kommunes plan for psykisk helse og rus
 • Løfte inn konkrete problemstillinger innenfor tjenestene 
 • Workshops på ulike tema/planer som arbeides med i administrasjonen