Hvem er med i brukerrådet?

Brukerrådet for Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus skal bestå av minst 4 -8 representanter. Disse kan være brukere/beboere fra tjenestene i kommunen eller medlemmer fra ulike bruker- og/eller pårørendeorganisasjoner i Bodø. I rådet stiller også Områdeleder, virksomhetsleder og en representant fra de ansatte i tjenestene.

Representanter fra bruker-/pårørende siden i rådet skal inneha leder og nestledervervene. Brukerrådet skal ha fire til seks møter i året.

Rådets oppgave er å drøfte og gi råd i saker, prosesser og utvikling, som angår tjenestens kvalitet og innhold. Det skal ikke behandle enkeltsaker eller personalsaker.

Brukerrådets representanter :

Leder:

 • Tove-Mette Blix, Villa Vekst 

Nestleder:

 • Hans-Christian Bjerk, Barn av Rusmisbrukere (BaR)

Rådsmedlemmer:

 • Carl Eliassen, MARBORG
 • Geir Falch, RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
 • Kristine Hole, Mental Helse
 • Anny Valvik, NOK. Nordland
 • Bjørn-Tore Hanssen, Spillavhengighet Norge
 • Liv Sandbakk, Pårørende ung Rus (PuR)
 • Telyn Alvenes, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)
 • Liv-Bente Sælø, Områdeleder Hjemmetjenester
 • Jan Olav Fjelldal, Virksomhetsleder Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
 • Hildegun Johnsen, Avdelingsleder Vebjørn Tandbergs vei 14 

Sekretær/tilrettelegger:

 • Kathrine Windsrygg, Rådgiver psykisk helse og rus

Eksempler på saker i brukerrådet:

 • Involvering i overordnede plandokumenter, Budsjett og regnskap, handlingsplaner og årsrapporteringer
 • Overordnede planer for området, som f.eks. Bodø Kommunes plan for psykisk helse og rus
 • Løfte inn konkrete problemstillinger innenfor tjenestene 
 • Workshops på ulike tema/planer som arbeides med i administrasjonen