Bygget består 27 leiligheter fordelt på 4 bofellesskap.

Bofelleskap gir rom for individuell livsførsel, samt tilgang til fellesareal sammen med naboer.

Miljøtjenesten yter heldøgns helse- og omsorgstjenester, samt praktisk bistand til personer i miljøtjenestens målgruppe.

Kompetanse

Avdelingene er sammensatt med tverrfaglig kompetanse:

  • Vernepleier
  • Sosionom
  • Barnevernspedagog
  • Helsefagarbeidere
  • Hjelpepleiere

Avdelinger

Kongensgate 14. er i dag organisert i to avdelinger:

  • 2. og 3. etg
  • 4. og 5. etg

Avdelingene har et pågående utviklingsarbeid med målsetning om optimal bruk av faglig kompetanse for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for tjenestemottakerne.

Det jobber ca. 100 medarbeidere tilknyttet avdelingene.