For å ha krav på ytelser i henhold til retningslinjene må følgende vilkår være oppfylt:

  • Søker må ha fått vedtak om rett til å leie kommunalt disponert bolig i samsvar med de til enhver tid gjeldende kriterier for tildeling av bolig til vanskeligstilte i Bodø kommune.  
  • Søker skal ha søkt om statlig bostøtte fra Husbanken. Ved underskrift på søknad om kommunal bostøtte for kommunale leietakere, gir søker kommunen fullmakt til å kreve at den statlige bostøtten blir utbetalt til kommunen.
  • Boligen må være en kommunalt disponert utleie-/omsorgsbolig/bofelleskap med heldøgns bemanning/bemannet base.