• Bostøtte gis som enkeltvedtak etter søknad. Støtten utbetales fra den første i den måned krav fremsettes og stopper ved utgangen av den måneden rettigheten opphører.
  • Bodø kommune tar transport av både statlig og kommunal bostøtte som kommer til fradrag på månedlig husleiefaktura.
  • Bostøtten skal omregnes ved hvert årsskifte i forbindelse med eventuelle nye husleie- og inntektsøkninger.
  • Støttemottakere skal sende kopi av skatteoppgjøret innen utgangen av hvert kalenderår.
  • Mottakere er forpliktet til å gi melding om enhver endring som kan ha betydning for støtteberegningen.
  • Søker plikter umiddelbart å oppgi eventuelle endringer i inntekt.

 

Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger

Har husstanden fått for mye utbetalt bostøtte fordi husstanden, eller noen som har handlet på husstandens vegne, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet opplysninger, skal for mye utbetalt bostøtte som hovedregel betales tilbake.

 

Klage

Vedtak i henhold til disse retningslinjer kan påklages til Bodø kommunale klagenemnd. Klagen sendes Bodø kommune. Klagefrist er tre uker fra det tidspunktet underretningen om vedtaket er kommet fram til søker.

 

Administrasjon og rapportering

Ordningen administreres av den organisatoriske enhet som er tildelt myndighet av rådmannen.