Kommunal bostøtte skal gjelde husstander i kommunalt disponerte utleie-/omsorgsbolig/ bofelleskap med heldøgns bemanning/bemannet base. Husstanden må ha søkt om statlig bostøtte i Husbanken før kommunal bostøtte kan gis.