• Bostøtte for kommunale leietakere er behovsprøvd. Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, samlede inntekt og antall personer i husstanden. Bostøtten utgjør differansen mellom de faktiske boutgiftene og rimelig boutgift.
  • Til grunn for utmålingen legges husstandens samlede bruttoinntekt (trygdeavgiftsgrunnlaget) ved siste års ligning. I særlige tilfeller kan løpende, dokumenterte inntekter legges til grunn.
  • Husbankens til enhver tid gjeldene regler for behandling av formue i forbindelse med beregning av statlig bostøtte nyttes også for den kommunale bostøtten for leietakere i kommunalt disponerte boliger.
  • Boutgift er den til enhver tid gjeldende husleie.

 

Som rimelig boutgift, regnes 12,5 % av en årlig inntekt til og med kr 50.000 for enslige og kr 80.000 for husstander på to personer, med tillegg av kr 10.000 pr. husstandsmedlem ut over to personer. Rimelig boutgift øker med økende inntekt. For hver påbegynt økning på kr 10.000 i inntekt øker satsen for beregning av rimelig boutgift med ett prosentpoeng opp til en inntekt på kr 80.000 for enslige og kr 110.000 for husstander på to personer, med tillegg av kr 10.000 pr. husstandsmedlem utover to personer. Deretter øker prosentsatsen med ett prosentpoeng for hver påbegynt økning i inntekten på kr 5.000. Kommunal bostøtte utgjør differanse mellom faktisk husleie og rimelig boutgift.

 

Det beregnes ikke bostøtte av årlige boutgifter som er lavere enn:

  • For husstander med en person: kr 6.000
  • For husstander med to eller flere personer: kr 10.500.

Bostøtte til kommunale leietakere gis ikke dersom støttebeløpet blir mindre enn kr 600,- pr. år.