Tildelingskontoret fatter vedtak om oppfølging av VHA.