Helsesykepleier i skolehelsetjenesten kommer i kontakt med mange ungdommer med ulike psykiske helseutfordringer. Flere av disse har behov utvidet psykisk helsehjelp. Derfor har Bodø kommune styrket det psykiske helsetilbudet til elever i ungdomskolen, videregående og helsestasjon for ungdom med psykisk helserådgiver. Psykisk helserådgiver er tilknyttet en eller flere skoler.


Utvidet psykisk helsehjelp skal være lavterskel, og en ressurs for ungdom, foreldre og relevante samarbeidspartnere, uten lang ventetid og tunge henvisningsrutiner. Det kan for eksempel være aktuelt for elever som trenger oppfølging og hjelp en periode, venter på behandling hos spesialisthelsetjenesten, eller har fått avslag der.
Psykisk helserådgiver kan også vurdere om det er behov for mere omfattende hjelp, og bistå med videre henvisning til fastlege, ev psykolog eller andre rett instanser. 

Helsesøster og psykisk helserådgiver jobber i lag ut fra en felles målsetning om å forebygge psykiske plager, og å fremme ungdommens fysiske, psykiske og sosiale helse. 

  • Henvisning til psykisk helserådgiver skal gå igjennom helsesykepleier eller tverrfaglig team på skolen 
  • Psykisk helserådgiver skal bistå helsesykepleier med mer omfattende og ressurskrevende saker knyttet til psykiske vansker, med den hensikt å styrke ungdommens egne ressurser og mestring av eget liv.  
  • Det er viktig at man ved tidlig bekymring tar kontakt med helsesykepleier slik at man sammen kan hjelpe på best mulig måte.  
  • Psykisk helserådgiver samarbeider tett med foresatte, skole, fastlege, psykisk helsetjeneste for barn og unge, spesialisthelsetjenesten med flere ved behov. 
  • Psykisk helserådgiver kan også bistå når det gjelder veiledning eller rådgivning til skolens ansatte.