Fysioterapeuten

  • foretar en grundig kartlegging av deg 
  • utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
  • avgjør varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
  • samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
  • følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.