• Du som må ha individuell bistand for å delta i fritidsaktiviteter.
 • Du opplever sosial isolasjon og ensomhet.
 • Du har ulike utfordringer, men fellesnevneren er at du trenger hjelp til å etablere og opprettholde en aktivitet / sosialt nettverk.
 • Tjenesten innvilges i hovedsak ikke til barn under skolepliktig alder.
 • Beboere i bofellesskap skal fortsatt kunne få innvilget fritidskontakt for å kunne delta i hverdagsaktiviteter ut fra egne preferanser.

 

En fritidskontakt skal ikke bistå med 

 • praktiske gjøremål, som for eksempel handling, rydding, vasking, matlaging, snømåking, plenklipping m.m. 
 • ledsage til for eksempel lege, sykehus, møter med andre instanser
 • oppgaver som defineres som helsetjenester i hjemmet.

De som har behov for ledsager for å komme til avtalt møtested skal innvilges dette.

Ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du har behov som ikke kommer under fritidskontaktordningen.

 

MOMENTER SOM VEKTLEGGES I SAKSBEHANDLINGEN

Nedre aldersgrense for å få innvilget fritidskontakt er skolepliktig alder. Små barn trenger bistand fra sine foreldre, uavhengig av funksjonsnivå.

Eldre henvises i utgangspunktet til deltakelse i frivillige grupper/aktiviteter; pensjonistforeninger o.l., evt til å benytte frivillig besøkstjeneste i regi av Røde Kors, menigheter, Frivilligsentral. 

Andre aktivitetstilbud kan være Villa Vekst, dag-/aktivitetstilbud, Frisklivssentralens aktiviteter m.m. 

 

INDIVIDUELL VURDERING av søknad innebærer at følgende forhold vurderes:

 • ensomhet og isolasjon
 • sosialt nettverk
 • behov for sosial aktivitet/fritidsaktivitet vurderes i forhold til grad av funksjonsnedsettelse
 • tap av funksjoner vurderes opp mot aktivitetsnivå søker hadde tidligere
 • har søker andre muligheter for å ivareta sitt aktivitetsnivå

Nære pårørende engasjeres ikke som fritidskontakt.