Formålet med dagtilbud og aktivitetssentrene er blant annet å bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. 

Delmål: 

  • Vedlikehold av fysisk helse gjennom styrke og balansetrening. 
  • Vedlikehold av kognitiv funksjon. 
  • Forebygge ensomhet ved å tilrettelegge for sosialt fellesskap. 
  • Styrking av ernæringsstatus gjennom tilrettelegging av måltid i felleskap. 
  • Gi «pusterom» for pårørende

Den demografiske utviklingen i perioden frem mot 2040, med langt flere eldre og et økt behov for kommunens tjenester, stiller store krav til hvordan kommunen innretter og organiserer tjenestetilbudet. Helse- og omsorgsavdelingen er godt i gang med dette arbeidet og har flere prosesser gående med å endre hvordan vi organiserer helsetjenestene inn en ny omsorgsprofil. En økt satsing på forebygging, aktivitet og mestring er en vesentlig del av denne dreiningen.