Som følge av beslutningen i Nasjonal transportplan om flytting av Bodø lufthavn er det utarbeidet en områderegulering for etablering av ny lufthavn sørvest på Bodøhalvøya. Hensikten med planen er å legge til rette for ny rullebane, terminalbygg og andre tilhørende funksjoner, samt fremtidige utvidelsesmuligheter. Deler av rullebanen vil medføre utfylling i sjø.

Områdeplanen er et resultat av et plansamarbeid mellom Bodø kommune og Avinor. Planen er basert på Avinors masterplan og skisseprosjekt for den nye lufthavnen, som strekker seg over et 50 års perspektiv.

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført konsekvensutredninger for naturmangfold, kulturmiljø og kulturminner og næring- og hotellvirksomhet. Det er også gjennomført en risikovurdering for endring i farled som følge av utbygging av lufthavn.

Ny lufthavn er planlagt å stå ferdig i 2029.

I Plan- og miljøutvalget ble det 26.04.2023 vedtatt en endring av planen som medfører fastsetting av byggegrense i arealplanen. Byggegrensen er basert på kjente tiltak fra Avinors helhetsplan for ny lufthavn, utarbeidet etter vedtatt områderegulering for ny lufthavn. Fastsetting av byggegrense gir forutsigbarhet for fremtidige byggesøknader, der det spesielt må søkes dispensasjon for tiltak i 100-metersbeltet dersom det ikke foreligger en byggegrense i arealplan.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Kristoffer L. Seivåg: kristoffer.seivag@bodo.kommune.no

Dokumenter kan lastes ned på denne siden.

Artikler knyttet til Ny by – Ny flyplass kan leses her: Utviklingsprosjekter (nybybodo.no)