Bodø kommune varslet oppstart av arbeid med områdeplan for Mørkved bydelssenter våren 2019. Planarbeidet stoppet av ulike grunner opp høsten 2019, men er nå (våren 2023) i gang igjen. I det videre planarbeidet vil alle innspill fra prosess og medvirkningsrunder fra 2018-2019 bli tatt med. Det vil også bli gjennomført nye runder med medvirkning for å få oppdatert kunnskapsgrunnlag, behov og ønsker til utvikling av området.

For mer informasjon om planarbeidet se lenke til nettsak fra melding om oppstart av planarbeid. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Ingvild Gabrielsen: ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no.