Hensikten med planen er å sikre og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor byutviklingsområdet i en situasjon med forventet sterk befolkningsvekst og fortetting. Planen skal legge til rette for at alle beboere i byutviklingsområdet i størst mulig grad har tilgang til ulike type byrom.

Planens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.