Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom. Du kan søke om reseksjonering selv,og du trenger ikke fagkunnskap for å søke. 

Slik søker du

Fyll ut skjema for reseksjonering (PDF, 120KB).

Legg ved situasjonskart over eiendommen

Situasjonskart er et kart som viser:

 • grensene til eiendommen
 • omrisset av bebyggelsen
 • gårdsnummer og bruksnummer

Kartet kan du skrive ut fra kommunens publikumsportal. Les Brukertips før du åpner kartportalen. Se eksempel på situasjonsplan. 

Se eksempel på situasjonsplan (PDF, 93KB)

Du kan også søke om seksjonering av uteareal sammen med reseksjonering av bygningen. Les mer om seksjonerig av utearel i neste fane. 

Legg ved plantegninger for seksjonene som endres

Plantegningene må vise:

 • en avgrensning av de ulike seksjonene og forslag til seksjonsnummer
 • gårdsnummer og bruksnummer
 • hva de ulike rommene skal brukes til

Dersom deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må dere markere dette i plantegningene. Eksempler på tilleggsdeler er terrasser, boder og garasjer. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer.

Hvis du ikke skal endre på grensene inne, kan du se bort fra dette punktet.

Plantegninger kan bestilles fra Servicetorget 75 55 50 00 eller pr mail til servicetorget@bodo.kommune.no . Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.

Se eksempel på plantegning (PDF, 130KB)

Bestill godkjent seksjoneringssøknad hos Kartverket

Kontakt og bestill den eksisterende tinglyste seksjoneringssøknaden. Den skal legges ved den nye søknaden.

Bestille samtykke fra bank eller megler

Har du pant eller en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.

Du trenger kun samtykke fra den som eier pantet, vanligvis banken din, i følgende tilfeller:

 • Du skal overføre deler av din seksjon til en annen seksjon, eller til fellesarealet
 • Din seksjon slås sammen med en annen, og din seksjon blir slettet
 • Din seksjon slås sammen med en annen, og den andres seksjon blir slettet
 • Din seksjon får en endret brøk (teller), som reduserer prosentandelen du eier i sameiet
 • Din seksjon endrer formål fra bolig til næring, eller næring til bolig

Du trenger samtykke fra den som eier en urådighet/tinglysingssperre i alle tilfeller.

Vi har utarbeidet maler for samtykke som vi anbefaler deg å bruke. Da unngår du feil, og saksbehandlingen går raskere. Hvis vi får et samtykke med feil, vil hele søknaden bli avvist av Kartverket, noe som vil forsinke søknaden med minimum to uker.

Lever søknadsskjemaet med vedlegg

Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Dere kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer.

Sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bosø

Eller leveres: Bodø kommune, Servicetorget, Havnegata 9

 

Hva koster det?

Faktura blir sendt søker i saken. Det er ikke mulig å endre dette.

Hvis kommunen går over saksbehandlingsfristen på 12 uker, får du 25 prosent rabatt for hver påbegynte uke.

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Vi behandler søknaden innen tolv uker og sender den til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura.

Dersom dere skal fordele utearealer, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Det kan ta opp til 16 uker å gjennomføre oppmålingen.

Relevante lenker

Er ikke eiendommen seksjoner fra før, er det førstegangsseskjonering du må søke om.