Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Du kan søke om førstegangsseksjonering selv.

Slik søker du

Er det flere bygninger på tomten, må du ta med alle i søknaden.

Fyll ut skjema for førstegangsseksjonering

Eksempel på situasjonsplan over eiendommen (PDF, 93KB)

Et situasjonskart viser

  • grensene til eiendommen
  • omrisset av bebyggelsen
  • gårdsnummer og bruksnummer 

Kartet kan du skrive ut fra kommunens publikumsportal. Les Brukertips (PDF, 1MB) før du åpner kartportalen. Se eksempel på situasjonsplan. 

Du kan også søke om seksjonering av uteareal sammen med seksjonering av bygningen. Les mer om seksjonering av uteareal lengre ned på siden. 

Plantegninger

Plantegninger må inneholde:

  • markering av de ulike seksjonene
  • forslag til seksjonsnummer
  • gårdsnummer og bruksnummer
  • informasjon om hva de ulike rommene skal brukes til

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen.

Du kan bestille plantegninger fra Servicetorget (se kontaktinformasjon). Du kan også lage egne plantegninger, eller få en arktitekt til å tegne dem for deg. 

Se eksempel på plantegning (PDF, 130KB)

Fordel de nye seksjonene

Hvis det er flere som eier eiendommen sammen, og dere skal eie en seksjon hver, kan dere fordele de nye seksjonene. Hvis dere ikke gjør dette, vil alle eie en del av alle seksjonene.

Skjema for fordeling av seksjoner.

Lag vedtekter til sameiet

For at kommunen skal kunne opprette et eierseksjonssameie må du lage vedtekter for sameiet. Minstekravet til vedtektene er at det står hvilken eiendom vedtektene gjelder for, og hvor mange som skal sitte i styret. Vi anbefaler å lage vedtekter som inneholder mer enn minstekravet. 

Tinglysingssperre

Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.

Kontakt Kartverket om tinglysningssperre.

Lever søknadsskjemaet med vedlegg

Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, siden vi må ha originale signaturer.

Sendes: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø

Eller leveres: Bodø kommune, Rådhuset, Kongens gate 23

Hva koster det?

Vi sender faktura til den som søker. Du kan ikke endre mottaker av faktura.

Hvis saksbehandlingen tar mer enn 12 uker får du 25 prosent rabatt for hver påbegynte uke.

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Vi behandler søknaden innen 12 uker og sender saken til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura. 

Dersom dere skal fordele utearealer, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Det kan ta opp til 16 uker å gjennomføre oppmålingen. 

Er eiendommen allerede seksjonert?

Er eiendommen allerede seksjoner, er det reseksjonering du må søke om!

Søknaden sendes til

Bodø kommune, Byggesak, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no

Saksbehandlingstid

Tidsfrister for vår behandling er 12 uker fra fullstendig søknad er mottatt.

Tidsfrist for oppmålingsforretning etter matrikkelloven er 16 uker og kommer i tillegg.

Klagemulighet

Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Klagen sendes Bodø kommune, Byggesak, Postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. I klagen vises til kommunens saksnummer og hva klagen gjelder.