Risikoutsatte voksne er mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv, og som mottar, eller burde motta offentlige eller private tjenester. Det kan være hjemmeboende, beboere på sykehjem eller andre institusjoner.

Å være særlig risikoutsatt innebærer å leve i en situasjon som gir økt risiko for å oppleve vold, overgrep eller omsorgssvikt. Noen kan være i en risikoutsatt situasjon hele livet, mens andre kan være det i deler av livet.

Det kan være mennesker med:

 • høy alder og demens
 • rusbrukslidelser
 • psykiske vansker eller lidelser
 • utviklingshemming
 • funksjonsnedsettelser
 • situasjonsbetinget sårbarhet for eksempel på bakgrunn av voldsutsatthet eller langvarig sykdom
 • minoritetsbakgrunn,
  • kulturelle og religiøse minoriteter
  • LHBTIQ
  • Urfolk, nasjonale og etniske minoriteter

Hva kan gjøre et menneske særlig risikoutsatt?

 • Avhengighet til voldsutøver
 • Stor omsorgsbyrde hos voldsutøver
 • Lite kunnskap om, eller tillit til hjelpeapparatet
 • Manglende kommunikasjonsferdigheter
 • Lite nettverk utover voldsutøver
 • Manglende kognitive evner til å forstå, sette grenser og be om hjelp