Hva skjer når du kontakter TryggEst?

Etter mottak av en bekymringsmelding vil TryggEst-teamet gjøre en risikovurdering og iverksette egnede tiltak for å stoppe volden.

TryggEst- teamet er tverretatlig og består av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.