«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer, krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe som den ønsker». Per Isdal (2000:36)

ULIKE TYPER AV VOLD (EKSEMPLER)

 • Fysisk (slag, spark, bitt, kvelertak, fastholdning, risting, stikking, kutting, brennemerking, fysisk vold med bruk av gjenstander, våpen)
 • Psykisk (trusler, trakassering, ydmykende atferd, kontrollerende atferd eller sjalusi) 
 • Seksuell (å bli presset til uønskede seksuelle handlinger, seksuell trakassering, voldtekt, incest)
 • Materiell (knuse eller ødelegge gjenstander, slå i dører eller vegger, rive i stykker klær)
 • Sosial (begrense sosial deltakelse med venner, familie og naboer - isolasjon) 
 • Økonomisk (kontroll over økonomiske ressurser, bli presset eller lurt til å ta opp gjeld, bli fratatt muligheten for yrkesdeltakelse)
 • Latent (når redselen for at vold kan oppstå, evner å styre noens handlinger)
 • Digital (trakasserende og stygge meldinger postet på nett eller sendt på mobil, trusler eller tvang om spredning av bilder og filmer, overvåking og kontroll via mobil eller sosiale medier)
 • Strukturell (En form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles)
 • I oppdragerhensikt (Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge)
 • Æresrelatert (Volden utløses av familiens behov for å ivareta eller gjenopprette ære eller anseelse)
 • Negativ sosial kontroll (ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer)
 • Funksjonsrelatert (vold som skjer på bakgrunn av din funksjonsevne, feks sette ting i veien for noen som er blinde slik at de skal falle)

Hva er et overgrep, og hva betyr det?

Begrepet overgrep er ikke definert i straffeloven slik som voldtektsbegrepet.  

Betegnelsen overgrep henspiller ofte til noe seksuelt. En sier gjerne at en person har blitt offer for et seksuelt overgrep. Begrepet seksuelle overgrep rammer på sin side bredere enn begrepet voldtekt.

Voldtekt er et seksuelt overgrep, men ikke alle seksuelle overgrep vil være voldtekt. Begrepet seksuelle overgrep omfatter både mindre alvorlige og grove seksuelle overgrep som ikke oppfyller gjerningsbeskrivelsen i straffebudet for voldtekt.

For eksempel kan dette være overgrep mot sårbare voksne, barn, beføling av kjønnsorganer eller seksuell trakassering. Dette vil være seksuelle overgrep, men ikke voldtekt.  

Hva er omsorgssvikt?

Mange voksne mennesker er avhengige av hjelp for å klare seg i hverdagen. Når de ikke får den hjelpen de trenger, definerer vi dette som omsorgssvikt eller forsømmelse.

Eksempler på omsorgssvikt

 • Manglende stell og pleie
 • Mangelfull hjelp til hygiene og påkledning
 • Mangel på nødvendig tilsyn
 • Mangelfull ernæring
 • Manglende oppfølging av nødvendig medisinsk behandling og helsetjenester
 • Skader og forgiftninger på grunn av manglende tilsyn
 • Omsorgspersoner tar ikke kontakt med helsepersonell til tross for åpenbar sykdom
 • Ektefelle, samboer eller andre nærpersoner tillater ikke nødvendig hjelp i hjemmet
 • Mangel på nødvendige tiltak ovenfor en risikoutsatt voksen som utsetter andre for vold og overgrep