Dersom Alstad barneskole og Østbyen skole skal oppgraderes til dagens krav for skolebygg, krever det nybygg eller full renovering. Dette vil koste cirka 440 millioner kroner for de to skolene.

I forbindelse med barnehage- og skolebehovsplanen som har vært ute på høring, har politikerne i bystyret bestilt en oversikt over hva det vil koste å utføre nødvendige tiltak for å holde Alstad barneskole og Østbyen skole i videre drift.

Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingskontoret (FDVU) i utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune har nå utarbeidet en kostnadskonsekvens, dersom det blir politisk vedtatt at kommunen skal videreføre driften på Alstad barneskole og Østbyen skole.

I oversikten anbefaler FDVU at det iverksettes tiltak på Alstad barneskole for 8,73 millioner og Østbyen skole for 12,07 millioner kroner, og det anbefales at kommunen utfører disse tiltakene i løpet av 2025/2026.

Tiltakene som er beskrevet i vedleggene, som du kan laste ned og lese her på nettsiden, vil minimere risikoen for at det oppstår havari på teknisk utstyr/bygning.

Dersom ikke disse tiltakene utføres, er konsekvensen en økt risiko for at deler av skolebyggene må stenges med kort frist.

Tiltakene vil øke sannsynligheten for at begge byggene kan driftes videre i åtte år.

Hvis byggene skal driftes lengere enn åtte år er det i vedlagte dokumenter beskrevet anbefalte tiltak. Dette er basert på rapporter gjort av Rambøll i 2018 og som er revidert av utbygging- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune i 2024. Disse rapportene viser at begge skolebyggene krever enten full renovering eller nybygg for å møte kravene for skolebygg. Kostnaden for Alstad barneskole er beregnet til 221 millioner kroner og kostnaden for Østbyen skole er beregnet til 217 millioner kroner. Kostnadene er indeksregulert til 2024-kroner.

Disse rapportene vil bli tatt med i de vurderingene som nå gjøres før kommunedirektøren legger fram sin innstilling til barnehage- og skolebehovsplanen til politisk behandling i slutten av februar.