Tilskudd til etablering skal medvirke til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg en nøktern og god bolig. Tilskuddet benyttes som supplement til startlån, i de tilfeller hvor startlån ikke er tilstrekkelig til kjøp av egnet bolig.

Hvem kan få tilskudd

  • Husstander med varig lav inntekt som ikke kan skaffe egnet bolig med lån og sparing innen rimelig tid (5 år)
  • Eldre med lav pensjon/uføretrygd og uten egenkapital som med tilskudd kan kjøpe en bolig som er egnet over flere år med eventuelle mindre tilpasninger til økt grad av universell utforming.
  • Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Kommunen vurderer om du kan få tilskudd gjennom søknaden din for startlån.