Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, tap av velferd, helseskader og begrenser den enkeltes livsutfoldelse. Vold er et stort samfunnsproblem både ut fra kriminalitets-, helse, likestillings- og oppvekstperspektiv. Barn som utsettes for vold kan preges av dette i voksen alder. Vold i nære relasjoner er ofte skjult og forbundet med mye skyld og skam. Det kan være vanskelig for familie og venner som ser vold å gripe inn.

Ved hjelp av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner ønsker Bodø kommune å legge til rette for kompetanseøkning og tverrfaglig kompetansespredning i enhetene som arbeider med problematikken nevnt i denne handlingsplanen. Innbyggerne i Bodø kommune skal bli møtt av kompetente ansatte. Bodø kommune oppfordrer enhetene til å samarbeide om å utvikle gode tiltak for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Bodø kommunes handlingsplan er utarbeidet for alle som arbeider med mennesker. Planen er delt i en fagdel og en tiltaksdel.

Vedtatt i bystyret 12.05.2022 i sak PS 22/65