Besøksforbud

Politiet kan nedlegge besøksforbud. Besøksforbud brukes for å forebygge vold og trusler. Dette skjer ved å nekte en person å opphold seg nær eller kontakt en annen person.

Mobil voldsalarm

En mobil voldsalarm er ment å være et midlertidig tiltak for å løse akutte problemer, og er ikke ment å være av permanent karakter. Alarmen tildeles etter en totalvurdering av politiet, eventuelt i samråd med andre etater og institusjoner. 

Adressesperre

Adressesperre er et virkemiddel som politiet kan ta i bruk for å beskytte personer som utsettes for vold eller trusler om vold. 

Å leve på sperret adresse på grunn av vold i nære relasjoner byr på store utfordringer for den enkelte. Tiltaket blir derfor brukt når andre tiltak vurderes uegnet for å beskytte de trusselutsatte.

Du kan lese mer i veilederen om rettighetene til personer som lever på sperret adresse.