Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som litt krevende, men du vil få god veiledning og opplæring av den som er arbeidsgiver –  Bodø kommune.

Noen av oppgavene du som arbeidsleder må ta ansvar for er å:

 • definere dine egne behov
 • rekruttere, ansette og lære opp assistenter
 • utøve daglig ledelse overfor assistentene
 • sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistenter
 • ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene
 • kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og driftsmidler
 • lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner
 • håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner
 • håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet
 • skaffe vikarer
 • delta på kurs i arbeidsledelse

Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt og i tråd med reglene om helse, miljø og sikkerhet. Dette kan bety at assistentene skal ha opplæring om og bruk av riktig løfteteknikk, at de ikke blir utsatt for urimelig fysisk tungt og farefullt arbeid, at du må bruke forflytningshjelpemidler og at du skal sørge for et godt psykososialt arbeidsmiljø.