Søknad om avkjørselstillatelse har p.t. et gebyr på Kr. 3530,- pr behandling.

Vegloven § 40-43 gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler.

Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal veg, er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt. Alle tilpasninger til veg og fortau skal gjøres på egen eiendom. Tilpasninger skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes. På bakgrunn av dette stilles det derfor krav til frisikt, svingradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler 

Søknad om avkjørsel fra kommunal vei eller endring av eksisterende avkjørsel