Du som hjemmelshaver må i samarbeid med rørlegger markere på situasjonskart hvor vann- og avløpsledningene skal legges.

Bodø kartportal