GNR/BNR

Nøyaktig adresse for eiendommen det søkes for

Tiltakshaver

 • Hus eller hytteeier
 • Adressen skal være hjemmeadressen

Ansvarlig søker

 • Den som står faglig ansvarlig for at anlegget kommer i forsvarlig stand
 • Vanligvis rådgivende ingeniører, entreprenør eller rørleggerfirma
 • Ansvarlig søker skal godkjennes av bygningsmyndighetene

Hva gjelder søknaden?

 • Nybygg
  • Med vannklosett
  • Uten vannklosett
    
 • Eksisterende bygg
  • Med vannklosett
  • Uten vannklosett
  • Innlagt vann fra før.
    
 • Om vannklosett ikke skal legges inn må det gis en kort beskrivelse av privetløsning, for eksempel utedo, biologisk toalett etc.

Andre opplysninger

 • Dersom det finnes kommunalt avløpsnett i området, beskriv kort hvorfor bygningen ikke ønskes tilknyttet dette. *Vanligvis kan kommunen pålegge tilknytning til kommunal ledning, hvis man ikke ønsker tilknytning til denne bør man ha en god begrunnelse.

Bruk av bygg/størrelse på utslipp

 • Type bolig:
  • Bolig, hytte, grendehus, butikk, kafe, hotell etc.
  • Antall PE: Relateres til antall leiligheter, antall sitteplasser, antall ansatte, sengeplasser etc.
 • Beskrivelse:
  • Nærmere beskrivelse om størrelsen på utslipp; for eksempel om bygget benyttes daglig, i helger, ferier eller kun sporadisk. 

Type utslipp og nødvendig informasjon om valgt alternativ

 • Slamavskiller og infiltrasjon
  • infiltrasjon i grunnen vil normalt være den beste avløpsløsningen for bolig- og fritidsbebyggelse, og bør alltid velges der forutsetningene for infiltrasjon er oppfylt, dvs.:
   • Områder med infiltrerbare løsmasser. Områdets egnethet må dokumenteres med jordprøver, minst 1 prøve fra 2 prøvehull på infiltrasjonsområdet.
 • Slamavskiller og sandfiltergrøft
  • Sandfilter består av kunstig oppbygd filer av sand hvor slamavskilt avløpsvann renses i filteret før det ledes til tilfredsstillende resipient. Slik resipient kan være sjø eller vassdrag med vannføring hele året.
  • Avløpsløsningen kan benyttes der hvor utslipp av næringssalter er av mindre betydning. Sandprøve skal dokumentere sandens egnethet.
  • Slamavskiller med utslipp til sjø
   • Slamavskilleren skal ha to eller flere kamre beregnet for utskilling av flytende og sedimenterbare stoffer i avløpsvannet
   • Benyttes kun der utslipp ledes til en god sjøresipient, og der hvor utslipp ikke medfører ulemper. 
 • Avgiftsfritt klosett med gråvannsløsning
  • Aktuelle toalettløsninger:
   • Vannbesparende klosett med tett oppsamlingstank
   • Biologisk klosett; oppsamling og biologisk nedbryting av avføring, toalettpapir og eventuell organisk kjøkkenavfall 
  • Gråvannsløsning:
   • Filterposekum som slamavskiller
   • Kompakte filterløsninger
   • Korte infiltrasjonsgrøfter
   • Infiltrasjon av gråvann i myr
  • Vannbesparende klosett med tett tank:
   • Egner seg godt der man kan komme til med slamtømmebil
   • Store anlegg med stor belastning fører til hyppig tømming, egner seg derfor best for hytter og fritidsbebyggelse
   • Minirenseanlegg
    • Egner seg der resipienten er ferskvann, og der utslipp av næringssalter kan få betydning. 
    • Minirenseanlegg skal være typegodkjent og det skal foreligge serviceavtaler.
    • Opplysninger om resipienten (bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde) skal inngå i søknaden.

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser bygning, eiendomsgrenser, renseanlegg, ledningstrase, vei, vassdrag, nærliggende bebyggelse og drikkevannskilder 
 • Kornfordelingsanalyse: Viser om området egner seg for eventuelt infiltrasjon eller sandfilteranlegg 
 • Tillatelse fra evt. grunneier til å plasserer anleggsdeler på hans område
 • Tillatelse til påkobling på eksisterende felles avløpsanlegg
 • Oversikt over alle som er tilkoblet fellesanlegg
 • De som skal stå for planlegging, bygging og kontroll av anlegget må tilfredsstille kravene i Plan- og Bygningsloven. Det må derfor søkes om ansvarsrett for alle involverte.