Jeg skal gjøre endringer på mitt eksisterende avløpsanlegg, må jeg søke? 
Svar:
Ved vesentlig endring av anlegg eller vesentlig endring av utslipp må du søke ny utslippstillatelse. Vesentlig endring kan være endring av infiltrasjonsgrøft, utslippspunkt, plassering, type anlegg med videre, dette må du søke om. 
Dersom du skal skifte ut en komponent i anlegget ditt, for eksempel skifte av slamavskiller til ny av samme størrelse, montere dykker, nytt lokk med videre så trenger du ikke søke om dette. Ta gjerne kontakt med kommunen om du er usikker på dette! 

Hvilken renseløsning skal jeg velge for min eiendom? 
Svar:
Hvilken renseløsning som bør benyttes for din eiendom må velges i samråd med en fagkyndig på bakgrunn av nødvendige undersøkelser. Det er med andre ord ikke nødvendig at du som anleggseier må sette deg inn i alle de ulike renseløsningene på markedet. Du skal likevel gjøre deg kjent med det aktuelle anlegget som etableres hos deg. Kommunen kan gi veiledning i slike saker, men kan ikke fortelle deg hvilken løsning som skal benyttes på din eiendom.  

Se www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop for mer informasjon om de ulike renseløsningene på markedet. 

Jeg ønsker å installere WC eller vakuumtoalett med lavt vannforbruk og jeg skal bære vannet inn. Må jeg søke om utslippstillatelse når vannet skal ledes til tett oppsamlingstank? 
Svar: Ja. I kommentarene til forskriften er det nevnt spesifikt at tett tank er søknadspliktig (ref. kommentar til §12-4). 

Er det nok å sende inn en jordprøve fra egen eiendom til analyse, dersom man ønsker å få en vurdering på om infiltrasjonsanlegg kan bygges? 
Svar: Nei, det er ikke tilstrekkelig å ta ut en jordprøve der man antar at infiltrasjonsanlegg kan etableres. For å avklare om infiltrasjons-anlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser. Dette skal utføres av firma med nødvendig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse. 

Behandlingstid?
Svar: Behandlingstiden kan være opptil 6 uker fra kommunen mottar en fullstendig søknad om utslippstillatelse. Dersom det er god kapasitet i avdelingen, vil du få raskere svar på din søknad. 

Når tømmes min slamavskiller? 
Svar: Avhengig om du har slamavskiller for bolighus eller fritidseiendom/hytte tømmes tanken henholdsvis hvert andre eller hvert fjerde år. Før tømming får du beskjed fra renovasjonsselskapet. Normalt skjer tømming mellom september og oktober.  

Hva må jeg gjøre før tømming? 
Svar: Du må sikre at det er adkomst til avløpsanlegget for tømmebil. Lokkene på slamavskilleren skal være synlig og tilgjengelig. Dersom lokkene er vanskelig å finne bør du merke terrenget med en eksempelvis en stav eller lignende.  

Jeg har fått merknad fra renovasjonsselskapet om at noe er galt med mitt anlegg. Hva gjør jeg? 
Svar: Renovasjonsselskapet vil gi en kort beskrivelse av feilen de har funnet. For å løse problemet må du forsøke å undersøke anlegget selv, dersom du ikke kan rette opp feilen selv må du kontakte et fagkyndig firma. Når feilen er rettet sender du melding til kommunen.  

Hvem kontakter jeg for spørsmål om faktura for slamtømming? 
Svar: Ta kontakt med Servicetorget. Eller send epost: kommunale.gebyr@bodo.kommune.no.

Jeg skal koble meg til et eksisterende privat avløpsanlegg, hva gjør jeg? 
Svar: Du skal sende melding til kommunen om at du skal koble deg til et eksisterende privat avløpsanlegg. Du benytte ordinært skjema søknad om utslippstillatelse. Her skal det vedlegges tillatelse til påkobling på eksisterende felles avløpsanlegg fra anleggseier. Anleggseier skal vurdere om det er kapasitet på anlegget for nye tilknytninger. Kommunen vil på bakgrunn av dette og eksisterende utslippstillatelse avgjøre om det er tilstrekkelig kapasitet på anlegget.  

Det vil ikke bli fattet et enkeltvedtak med tillatelse til påkobling av anlegget fra kommunen, men dokumentasjonen på at du er koblet til dette anlegget, vil bli benyttet i kommunens oppgave som forurensningsmyndighet.   

Ferdigmelding 
Når anlegget er ferdig bygget skal det sendes inn ferdigmelding. Først når ferdigmelding er mottatt hos kommunen vil du ha et gyldig utslipp og saken avsluttes. Anlegget vil ikke bli tømt gjennom kommunal tømmeordning før ferdigmelding er sendt til kommunen.