Jeg skal gjøre endringer på mitt eksisterende avløpsanlegg, må jeg søke? 
Ved vesentlig endring av anlegg eller utslipp må du søke ny utslippstillatelse. En vesentlig endring kan være endring av infiltrasjonsgrøft, utslippspunkt, plassering, type anlegg med videre. Dersom du skal skifte ut en komponent i anlegget ditt, for eksempel skifte av slamavskiller til ny av samme størrelse, montere dykker, eller nytt lokk, trenger du ikke å søke. Ta gjerne kontakt med kommunen for nærmere avklaring. 

Hvilken renseløsning skal jeg velge for min eiendom? 
Hvilken renseløsning som kan benyttes for din eiendom må velges i samråd med en fagkyndig på bakgrunn av nødvendige undersøkelser av området på tomta. Se gjerne www.nibio.no/tema/miljo/mindre-avlop for mer informasjon om de ulike renseløsningene på markedet. 

Jeg skal koble meg til et eksisterende privat avløpsanlegg, hva gjør jeg? 
Du skal sende melding til kommunen om at du skal koble deg til et eksisterende privat avløpsanlegg. Det må vedlegges tillatelse til påkobling fra anleggseier. Anleggseier må dokumentere at det er kapasitet på anlegget for nye tilknytninger. Kommunen vil på bakgrunn av dette og eksisterende utslippstillatelse avgjøre om det er tilstrekkelig kapasitet på anlegget til ny tilkobling.  

Hvor lang saksbehandlingstid har kommunen ved søknad om utslipptstillatelse? 
Saksbehandlingstiden kan være opptil 6 uker fra kommunen mottar en fullstendig søknad om utslippstillatelse.

Jeg har fått merknad fra renovasjonsselskapet om at noe er galt med mitt anlegg. Hva gjør jeg? 
Renovasjonsselskapet vil gi en kort beskrivelse av feilen de har funnet. For å løse problemet må du forsøke å undersøke anlegget selv, dersom du ikke kan rette opp feilen selv må du kontakte et fagkyndig firma. Når feilen er rettet sender du informasjon til kommunen om dette. 

Jeg ønsker å installere WC eller vakuumtoalett med lavt vannforbruk og jeg skal bære vannet inn. Må jeg søke om utslippstillatelse når vannet skal ledes til tett oppsamlingstank? 
Ja. I kommentarene til forurensningsforskriften er det nevnt spesifikt at tett tank er søknadspliktig (ref. kommentar til §12-4).