Kommunen er forurensningsmyndighet etter kapittel 12 i forurensningsforskriften, og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av dette kapitlet følges. Du blir varslet før kommunen kommer på tilsyn