Alle bygninger med innlagt vann fra kommunalt eller privat vannverk og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg, skal ha utslippstillatelse. Det skal søkes om utslippstillatelse for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. (1 pe tilsvarer utslipp fra 1 person). Etablering av tett tank for toalettavløp krever også utslippstillatelse fra kommunen.  

Husk også at du må søke om tillatelse til tiltak i henhold til plan- og bygningsloven i forbindelse med etablering eller endring av ditt private avløpsanlegg. 

Det må søkes om utslippstillatelse før det søkes om tiltak etter plan- og bygningsloven. Utslippstillatelsen er en del av dokumentasjonen i byggesøknaden.