I slike tilfeller er det viktig for oss at dere tar kontakt med kommunen før igjengraving. Dette gir oss en mulighet til å bekrefte/avkrefte lekkasje.

Viser oppgravingen at lekkasjen er på den kommunale hovedledningen og kommunen får mulighet til å bekrefte dette, dekker kommunen dokumenterte utgifter du har hatt knyttet til arbeidet. Kommunen dekker derimot ikke kostnader som kan knyttes til reparasjon/utbedring av private anlegg i denne forbindelsen.