Du må sørge for at:


Plangodkjenning og koordinering av gravearbeider: Det legges til rette for forbedrede muligheter for koordinering av planlagte gravearbeider gjennom ny løsning, KGrav (01.04.2019). KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.


KGrav er et redskap for aktører som har infrastruktur i eller på offentlig veigrunn. Her vil planer kunne utvikles i fellesskap slik at behovet for graving blir mindre enn det ellers ville vært. Gjennom større innsikt i andre aktørers eksisterende og planlagte infrastruktur vil det gis bedre muligheter til samarbeid og felles planlegging av traseer. Løsningen bidrar med andre ord til å sikre koordinering mellom infrastruktureierne i Bodø. Målet med løsningen er å redusere graving i offentlig veigrunn, samt redusere kostnad for vegvedlikehold og skader på annen infrastruktur. 

Det er vegmyndigheten som skal avslå eller godkjenne koordinerte planer.
Følgende arbeider som berører veigrunn, skal registreres og koordineres i KGrav:

  • Alle planer om å etablere lednings-/kabelanlegg over/under/langs offentlig areal, samt reparasjoner skal søkes via KGrav for å få en tillatelse (plangodkjenning). Dette gjelder også luftstrekk. 
  • Arbeid i henhold til veglovens §32 og §57
    Unntaksvis kan saksbehandler, etter en konkret vurdering, sende planer rett til godkjenning, det vil si uten at arbeidet behøves å koordineres med andre ledningseiere.

Saksbehandlingen av plangodkjenning i forbindelse med gravetillatelse er ikke gebyrbelagt.

Retningslinjer og rutiner for bruk av KGrav i Bodø Kommune (PDF, 561KB)

Påvisning av kabler: sikkerhet før du graver - All aktivitet som skal foregå under bakkenivå kan medføre skade på infrastruktur. Skal du sette ned gjerdepåler, bore en brønn, foreta grunnundersøkelser eller grave generelt trenger du en påvisning av kabler for å få påvist infrastruktur. Dette gjelder både privat, kommunal og annen grunn.

Du vil gjennom en søknad om påvisning på gravemelding.no få en oversikt over kabler og ledninger i bakken samt få disse påvist før gravingen starter. Tjenesten er levert av Geomatikk. Både private og entreprenører kan benytte portalen gravemelding.no.

Ved spørsmål kan geomatikk kontaktes (telefon 915 09 146) eller sjekk deres hjemmesider www.gravemelding.no

Gravetillatelse: Tillatelse til å grave i eller ved kommunal grunn og infrastruktur
Dersom du skal grave 3 meter eller nærmere kommunal grunn eller infrastruktur skal det søkes om gravetillatelse fra Bodø Kommune.

Du skal sende et utfylt skjema for gravetillatelse på gravemelding.no som bodø kommune godkjenner. Søknad om gravetillatelse skal fortelle hvem som skal utføre arbeidet, hvem som har bestilt arbeidet utført, hva arbeidet består i, når arbeidet skal utføres og hvor det skal arbeides. Særlig er det viktig med kontaktperson hos utførende med e-post og telefonnummer.

Er du usikker på om du behøver gravetillatelse kontakt gjerne Bodø Kommune ved gravemelding@bodo.kommune.no. Legg ved kart som viser hvor du skal grave så får du tilbakemelding på om gravetillatelse er nødvendig.

Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller private grunneier.

Ved spørsmål om gravetillatelse kan geomatikk kontaktes: tlf.: 915 09 146.

Arbeidsvarsling – Varsle arbeidene: Skal du arbeide på eller ved vei kreves det egen tillatelse til det. En arbeidsvarsling skal blant annet vise hvor skiltene som varsler veiarbeid skal stå og at risikoen er vurdert.

Du skal fylle ut skjema for arbeidsvarsling på gravemelding.no sine sider. Et godkjent arbeidsvarsling-skjema skal alltid være på plass før det gjøres arbeid på eller ved kommunal infrastruktur (for eksempel vei, fortau, gang- og sykkelveier, friarealer, parker).

Du har ansvaret for å legge ved en utarbeidet skiltplan etter N301 og andre relevante opplysninger inklusiv risikovurdering. Gjennomførings- og oppfølgingsansvar ligger hos deg som entreprenør.

Arbeidstillatelse- dersom du ikke skal grave, men utføre arbeid på eller ved veg (dette inkluderer gangs-sykkelveg/fortau etc.) eksempelvis plassering av arbeidsutstyr, containere, vedlikeholdsarbeid, bruk av lift eller lignende kreves det en arbeidstillatelse fra Bodø Kommune. Ved denne søknaden må det også fylles ut en arbeidsvarslingsplan. Arbeidsvarslingsplanen har blant annet til hensikt å vise hvordan sikker ferdsel skal kunne utføres forbi arbeidsområdet.

Dette gjøres via gravemelding.no

For å kontrollere at alle forhold er ivaretatt føres det tilsyn av Bodø kommune som er vegmyndighet.

Saksbehandlingstid er minimum 1 uke, 2 uker hvis det gjelder busstrase*.
*(Busstrase sendes av saksbehandler på varsling til Nfk Samferdsel og Nordlandsbuss. Evt merknader skal tas hensyn til av entreprenør i utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan.)

Saksbehandling av gravetillatelser og arbeidsvarsling er gebyrbelagt. Bodø bystyre har i møte 08.02.18 vedtatt gebyr for 2018 for behandling av gravetillatelse inklusiv arbeidsvarsling til Kr. 4500,- pr stykk, samt vedtatt gebyr for arbeidstillatelse (arbeid på og ved vei) på 1500,- pr stykk.

Leie av kommunal grunn:
Dersom du skal benytte vegareal for lagring av anleggsutstyr, containere, byggeplass etc. skal det skrives leieavtale om arbeidet har varighet over 14 dager. Leietiden regnes da fra første dag.

Firmaer som leier ut containere til private eller andre bedrifter er eiere av disse og skal selv søke Bodø Kommune om tillatelse før disse settes ut på offentlig gategrunn eller parkeringsareal.


Den 20.06.13 vedtok Bodø bystyre regelverk for utleie av offentlig gategrunn i tilknytning til midlertidige bygge- og anleggsarbeider. Følgende leiepris ble også vedtatt: For leie fra 0 til 500 m² er leiepris kr 2,- pr m² pr dag. For leie av overskytende areal over 500 m² er leiepris kr 1,- pr m² pr dag. Det skilles ikke mellom ulike soner. Det beregnes ikke mva på utleie av offentlig gategrunn.

Kommunen inngår avtale med utbygger i samsvar med vedlagte avtaleskjema. Som det framgår av avtalen, skal lokalt regelverk for utleie av offentlig gategrunn i midlertidige utbyggingsprosjekter være gjeldende.

REGELVERK FOR UTLEIE AV OFFENTLIG GATEGRUNN I TILKNYTNING TIL MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER (PDF, 159KB)

AVTALE for midlertidig leie av offentlig gategrunn inkludert parkeringsplasser (DOCX, 15KB)