75 55 50 00

Vannforskriften

articleimage

Valnesfossen er mektig i vårflom

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) er banebrytende for europeisk vannforvaltning. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i alt vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann.

Med god miljøtilstand menes økologisk og kjemisk tilstand som ligger nærmest mulig naturtilstanden, og denne tilstanden bestemmes av en del fastsatte kriterier. I perioden 2010–2015 skal det utarbeides en regional forvaltningsplan for alt vann i Nordland. Planen skal utarbeides i tråd med vannforskriften, som er Norges implementering av EUs vanndirektiv. Arbeidet følger en organisering med Nordland fylkeskommune som vannregionmyndighet der kommunene i Nordland er organisert i 10 vannområder. Bodø kommune tilhører Skjerstadfjorden vannområde. Det er utarbeidet informasjonssider om arbeidet og kartgrunnlag/faktaark der man kan se status for vannforekomstene i regionen.

Vannforskriften omfatter arbeid med alle typer påvirkning, som f.eks kloakk og landbruksavrenning, fysiske inngrep som vandringshindre for fisk mm. Publikum oppfordres til å bidra med innspill og lokal kunnskap om tilstanden, gjerne via prosjektleder for Skjerstadfjorden.