KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Bodø kommune

Søker: Mørkvedbukta AS

Søknaden gjelder: Produksjon av postsmolt av laks, ørret og regnbueørret

Søkt størrelse: 2x200 tonn årlig, ingen endring i fôrforbruk

Lokalitet: Mørkvedbukta S

Koordinater:

Midtpunkt anlegg: N 67°16.697` Ø 14°33.696`

Kontaktadresse: Dagrun.bergli@bodo.kommune.no Tlf. 476

22 195

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på Bodø kommunes hjemmeside. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og

oversendes kommunen innen 4 uker fra denne

kunngjøringen. postmottak@bodo.kommune.no

For mer informasjon angående generell saksgang se nettadresse: https://www.nfk.no/tjenester/naringsutvikling/akvakulturog-marin-verdiskapning/akvakultur/