Bodø kommune har i 2023 startet arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel, med sikte på vedtak av ny plan i 2024.

Det er lagt en plan for revisjonen, kalt planprogrammet. som beskriver gjennomføringen av planprosessen. I planprogrammet framgår formål med planarbeidet, frister, deltakere, medvirkning, alternativ og behov for utredning.

Planprogrammet var på høring våren 2023, med høringsfrist 22. mai 2023.