Forskriften har ikke til hensikt å forby ferdsel, men skal sikre og ivareta en bærekraftig forvaltning av naturverdier og friluftsliv, samt trygghet og sikkerhet for andre brukere. Forskriften omfatter ikke næringsrelatert virksomhet eller rutegående fartøy og utrykningsfartøy (forsvaret, politiet, tollvesenet, brannvesenet, losfartøy og ambulansefartøy). Den regulerer bare privat motorferdsel (fritidsfartøy inntil 24 m) til sjøs.

Uttalelser i saken sendes per e-post til postmottak@bodo.kommune.no og merkes med saksnr 2019/3840.

Frist for innsending av merknader er 06.07.2020.