Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer som er vurdert til å ha et helse- og omsorgstjenestebehov som er slik at andre tjenester ikke gir deg forsvarlig helsehjelp.

Andre tjenester skal være prøvd ut før tildeling av langtidsopphold, dersom ikke spesielle omstendigheter tilsier at langtidsopphold må innvilges.

Andre kriterier som må være oppfylt:

  • Du må være vurdert som varig ute av stand til å ta vare på deg selv og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mental eller fysisk funksjonstap.
  • Langtidsopphold i sykehjem skal i hovedsak benyttes for personer over 67 år.
  • Det foreligger ikke sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for ditt funksjonstap i eget hjem.