Korttidsopphold er et tilbud til tjeneste­mottakere som av ulike årsaker har behov for et opphold i institusjon. Opphold gis i en tidsavgrenset periode.

Tjenesten benyttes i perioder for tjenestemottakere som på grunn av sykdom trenger omfattende tilsyn og hjelp. Før korttidsopphold innvilges skal det vurderes om tiltak på lavere nivå, som helsetjenester i hjemmet, oppsøkende fysioterapi/ergoterapi, hverdagsrehabilitering eller dagplass er tilstrekkelig. Oppholdene skal ha en individuell målsetting, som for eksempel mobilisering, ernæring, kartlegging av funksjonsnivå. Korttidsopphold kan også gis som avlastning.

Korttidsopphold kan være aktuelt etter utskrivelse fra sykehus der det er behov for rehabilitering eller annen oppfølging. Korttidsopphold kan også gis i forbindelse med pleie ved livets slutt.