Retten til avlastningstiltak gjelder ved særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette er en rettighet knyttet til den som yter omsorg, og ikke den omsorgs­trengende.

I hovedsak gis avlastningsopphold for pårørende som bor sammen med bruker og ivaretar omfattende omsorgsbehov. Avlastningsopphold gis for en tidsavgrenset periode.

Avlastning gis med bakgrunn i omsorgsgivers behov for avlastning.
Korttids­opphold gis med bakgrunn i den hjelpetrengendes behov for helsehjelp. 

Det er saksbehandlers ansvar å vurdere om hjelpebehovet dreier seg om korttids- eller avlastningsopphold.

Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.