Du kan klage på et vedtak innen 4 uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du beskrive hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.

En klage skal være skriftlig og undertegnet av pasienten eller brukeren, eller den som representerer pasienten eller brukeren.

Klagen kan sendes digitalt til kommunen via sikker innsending.

Vi ber om at klager ikke sendes på e-post grunnet personvernhensyn.

Kommunen kan gi deg veiledning, og også hjelpe deg å formulere en klage. Klageinstans er Statsforvalteren.

Før klagen sendes dit, skal den sendes Tildelingskontoret for vurdering om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli oversendt Statsforvalteren.