Foresatte til barn i førskolealder, som vurderer at barnet på grunn av forsinket utvikling vil ha nytte av ett år til i barnehage, kan søke om utsatt skolestart. Foresatte søker skriftlig til Barnehage- og skolekontoret som henviser til PPT for sakkyndig vurdering. PPT utreder, vurderer og gir sin anbefaling. Barnehage- og skolekontoret fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Vedtaket kan påklages.

PPT vil i sin vurdering ta hensyn til barnets kognitive, språklige, sosiale og emosjonelle fungering, samt andre særlige forhold som har innvirkning på barnets utvikling. Vurderingen må videre ta utgangspunkt i det tilbudet som barnet vil møte når det begynner på skolen. I vurdering av skoletilbudet vil sentrale faktorer som blir vektlagt være skolens organisering, kompetanse, gruppestørrelse, elevsammensetning og fordeling av generelle styrkingstiltak.

Barn som, etter en samlet vurdering har særlige utfordringer og som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å kunne klare seg uten spesialundervisning ved skolestart, kan kvalifisere til utsatt skolestart. Søknadsfrist for kommende skoleår er 1.februar.

Her søker du (krever innlogging i ID porten) :Søknadsskjema utsatt skolestart