Foresatte til barn i førskolealder som ønsker at barnet skal begynne på skolen før skolepliktig alder, kan søke om framskutt skolestart. Barnet må da være 5 år innen 1. april  (jf. Opplæringsloven § 2 - 1, 3.ledd).

Foresatte søker skriftlig til Grunnskolekontoret som henviser til PPT og ber om sakkyndig vurdering. PPT utreder og vurderer barnets forutsetninger for framskutt skolestart, samt gir sin anbefaling. PPT skal i sin vurdering ta hensyn til hvor langt barnet har kommet i sin utvikling. Da med særlig vekt på barnets kognitive, språklige, sosiale og emosjonelle fungering. Grunnskolekontoret fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Vedtaket kan påklages. Søknadsfrist for kommende skoleår er 1.februar.

Det er viktig for PPT å kvalitetssikre en anbefaling om at barnet begynner på skolen ett år før tiden. Selv om barnet framstår som godt utviklet for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5 - 10 år framover i tid når det faglige innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert.

Her søker du  (krever innlogging i ID porten): Søknadsskjema for framskutt skolestart