Foresatte til barn i førskolealder som ønsker at barnet skal begynne på skolen før skolepliktig alder, kan søke om framskutt skolestart. Barnet må da være 5 år innen 1. april  (jf. Opplæringsloven § 2 - 1, 3.ledd).

Foresatte søker skriftlig til Barnehage- og skolekontoret som henviser til PPT og ber om sakkyndig vurdering. PPT utreder og vurderer barnets forutsetninger for framskutt skolestart, samt gir sin anbefaling. PPT skal i sin vurdering ta hensyn til hvor langt barnet har kommet i sin utvikling. Da med særlig vekt på barnets kognitive, språklige, sosiale og emosjonelle fungering. Barnehage- og skolekontoret fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Vedtaket kan påklages. Søknadsfrist for kommende skoleår er 1.februar.

Det er viktig for PPT å kvalitetssikre en anbefaling om at barnet begynner på skolen ett år før tiden. Selv om barnet framstår som godt utviklet for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5 - 10 år framover i tid når det faglige innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert.

Her søker du  (krever innlogging i ID porten): Søknadsskjema for framskutt skolestart