• Alle barn skal skrives inn på skolen året før de fyller 6 år, også i de tilfellene det er søkt utsatt skolestart.
  • Foreldre som er usikre på om det er riktig at barnet deres begynner på skolen det året det fyller 6 år, tar dette opp med pedagogisk personale i barnets barnehage. Dersom barnet ikke går i barnehage kan det rådføres med helsesøster.
  • Dersom foreldrene ønsker framskutt skolestart, sendes søknad til Bodø kommune, Barnehage- og skolekontoret, innen 1. februar det året barnet fyller 5 år. Barnehage- og skolekontoret ber PPT om å utarbeide en sakkyndig vurdering.
  • PPT innhenter opplysninger fra foresatte, barnets barnehage i form av pedagogisk rapport og relevant kartlegging. I tillegg innhenter PPT opplysninger om skoletilbudet i kommende 1. klasse på skolen barnet sokner til.

Når sakkyndig vurdering fra PPT foreligger, sendes denne til Barnehage- og skolekontoret, med kopi til barnets barnehage, skole og foreldre.