Skjenkebevilling for et lukket (sluttet) selskap er tenkt brukt ved bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Samtlige deltakere må være særskilt invitert og ha gitt sin påmelding før arrangementet starter, og det må ikke være åpen for utenforstående.

Deltakerne må ha en eller annen tilknytning til den som inviterer til selskapet. Det er ikke tilstrekkelig at deltakerne skriver seg på en liste eller kjøper billett. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset, etter at arrangementet i innbydelsen eller i en annonse er betegnet som "sluttet selskap". Vanlige medlemsmøter i en forening vil ikke oppfylle lovens krav til sluttet selskap.

I tvilstilfeller avgjør kommunen etter skjønn om et selskap kan betegnes som ”sluttet selskap” i alkohollovens forstand.

Trenger du skjenkebevilling?
Hvis du direkte eller indirekte krever vederlag for alkoholhold drikk må du alltid ha skjenkebevilling.

Hva regnes som vederlag?
Det regnes som vederlag selv om betalingen settes lik selvkost, også om varen overdras til underpris. Vederlagets form er ikke avgjørende. Det er salg enten betalingen skjer i form av penger, varer, arbeid, klippekort, bonger eller på annen måte. Det er også vederlag dersom det er betalt for en pakke der alkohol er en del av denne.

Når må du ha bevilling for servering av alkohol uten vederlag?
Servering av alkohol på offentlige plasser og allment tilgjengelige transportmidler krever alltid bevilling.

For enkelte andre typer lokaler kreves det også som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om dette skjer uten vederlag:

  • I lokaler med tilliggelser hvor det drives serveringsvirksomhet.
    Alle lokaler med tilliggelser hvor det drives serveringsvirksomhet som krever serveringsbevilling i henhold til serveringsloven. Hva som regnes som tilliggelser må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
  • Lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten.
    Det er uten betydning om lokalet er tilgjengelig for offentligheten når arrangementet serveringen finner sted (Eks teater, kino, butikk, utstillingslokale).
  • Forsamlingslokaler og andre felleslokaler.

Skjenkeansvarlig
Den personen du fører opp som skjenkeansvarlig, har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen, og er ansvarlig for at skjenkingen forgår i overensstemmelse med alkohollovens bestemmelser.

Søknadsskjema

Søk her. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Gjør så presist som mulig rede for hva slags arrangement som skal arrangeres og hvordan arrangementet er tenkt gjennomført. Dersom arrangementet skal holdes utendørs skal det legges ved grunneiers tillatelse, tegning/skisse over arrangementsområdet og hvordan området er tenkt avgrenset.

Skjenkeansvarlig skal være den personen som har det overordnede ansvaret for utøvelsen av skjenkebevillingen. I særlige tilfeller kan det bli krevd at det skal utnevnes en stedfortreder. 

 

Saksbehandlingstid
Behandlingstiden for slike søknader er normalt ca. 1 uke, men opp mot 2 uker må påregnes.
Send søknaden så tidlig som mulig.

Gebyr
Gebyret er 440,- pr. arrangement, og skal i følge forskrift dekke kommunens kostnader til saksbehandling og kontroll. Med bakgrunn i dette kreves det derfor at gebyret betales, uavhengig av om arrangementet faktisk avholdes eller ikke. Hvis søknaden avslås, blir du ikke ilagt gebyr.

 

Henvendelser

Saksbehandler:  Linda Rostad, tlf. 75 59 33 14/ 75 55 50 00.