Bodø kommunes målsetting

  • Bevillingspolitikken i Bodø kommune skal være i samsvar med alkohollovens formål, og skal innrettes etter lokale forhold slik at formålet oppnås.
  • Målet med bevillingspolitikken er å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis stabile og forutsigbare rammevilkår og hindre illojal konkurranse.
  • Folkehelseperspektivet skal vektlegges ved behandlingen av bevillingssaker.
  • Kontrolltiltak med et passende reaksjonsmønster skal være et sentralt virkemiddel for å sikre at salg og skjenking av bevillingspliktig alkohol skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Reaksjonene skal dessuten bidra til ryddige bransjeforhold.
  • Gjennom programmet Ansvarlig Alkoholhåndtering skal kommune, politi og skjenkenæring samarbeide for å skape en tryggere by og tryggere uteliv ved å unngå overskjenking og skjenking til mindreårige. Programmet skal minske rusrelatert vold gjennom ansvarsfull skjenking av alkohol.
  • Kommunen anbefaler at bedrifter som søker om skjenkebevilling tilstreber universell utforming på skjenkestedet og sikrer at de ansatte har allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår.

Bodø kommune vil gjennom deltakelse i programmet bidra til:

  • Strukturert samarbeid mellom kommune, politi og skjenkenæring.
  • Kvalitetssikring og videreutvikling av skjenkekontrollen.
  • Å avholde kurs for bevillingsinnehavere og ansatte i næringen.