Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med en enkelt, bestemt anledning, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Slik bevilling kan gis til arrangementer som f.eks. festivaler og konserter, og kan ha en varighet på 1 -7 dager.

Søknadskjema

Søk her. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Gjør så presist som mulig rede for hva slags arrangement som skal arrangeres og hvordan arrangementet er tenkt gjennomført. Dersom arrangementet skal holdes utendørs skal det legges ved grunneiers tillatelse, tegning/skisse over arrangementsområdet og hvordan området er tenkt avgrenset.

Skjenkeansvarlig skal være den personen som har det overordnede ansvaret for utøvelsen av skjenkebevillingen. I særlige tilfeller kan det bli krevd at det skal utnevnes en stedfortreder. 

Det innhentes uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Det stilles krav til uklandelig vandel for bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, jf. alkololloven § 1-7 b, og for styrer og evt. stedfortreder, jf. § 1-7 c.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden for søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning vil normalt være 4 uker. Ved søknad om bevilling for større arrangement kan behandlingstiden bli lengre. Send søknaden så tidlig som mulig.

Gebyr
Gebyret for skjenkebevilling for et åpent arrangement beregnes og faktureres på bakgrunn av forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk.

 

Henvendelser

Saksbehandler:  Linda Rostad, tlf. 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post: linda.rostad@bodo.kommune.no