Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger tilrette for at det spises/drikkes på stedet.

Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Daglig leder av serveringsstedet må ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. Mer informasjon finner du til høyre under relaterte lenker.

Søknadsskjema

Søk her. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Overdragelse av serveringsvirksomhet
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten.  Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten.
Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder.  Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Vandelskrav
Bevillingshaver, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet straffelovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Saksbehandlingstid 

Du får et foreløpig svar innen to uker om at vi har mottatt søknaden din. Endelig svar får du når søknaden er ferdig behandlet. I henhold til serveringsloven skal søknader om serveringsbevilling behandles snarest mulig og innen 60 dager etter at søknaden er mottatt, med mindre særlige grunner foreligger. Særlige grunner kan være manglende søknadsvedlegg eller forsinkede uttalelser fra andre offentlige myndigheter.
Søknader om serveringsbevilling skal sendes på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Gebyr
Det er ikke gebyr for behandling av søknad om serveringsbevilling.

Henvendelser
Saksbehandler: Linda Rostad, tlf. 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post: linda.rostad@bodo.kommune.no