Nytt prikktildelingssystem ble fastsatt i forskrift fra 01.01.2016

Alkoholforskriften kapittel 10.
§ 10-2.

Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.
Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.
Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.
Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd.


Standardreaksjonen skal i utgangspunktet brukes i de tilfellene hvor det er tolv prikker som ligger til grunn for inndragningen. Er det mer enn tolv prikker som ligger til grunn, skal inndragningslengden «økes tilsvarende». 12 ekstra prikker skal dermed medføre at inndragningslengden økes med én uke. Av praktiske hensyn og for å sikre at ordningen blir enklest mulig, bør det legges til grunn at en til to ekstra prikker tilsvarer en hel dags inndragning. Dersom bevillingsstedet får flere enn 12 prikker, skal kommunen derfor utmåle inndragningslengden etter følgende skjema:
1 prikk = 1 dags inndragning
2-3 prikker= 2 dager inndragning
4-5 prikker = 3 dager inndragning
6-7 prikker = 4 dager inndragning
8-9 prikker = 5 dager inndragning
10-11prikker= 6 dager inndragning
12 prikker= 7 dager inndragning

§ 10-3
Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

 • salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd
 • brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften
 • brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7
 • hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9.

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

 • salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i denne forskriften
 • brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 4-4
 • skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 første ledd
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

 • det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1 i denne forskriften
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i denne forskriften
 • manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne forskriften
 • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne forskriften
 • brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c
 • gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd
 • gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

 • brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i denne forskriften
 • brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i denne forskriften
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i denne forskriften
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i denne forskriften
 • brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i denne forskriften
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3
 • brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i denne forskriften
 • andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven §  3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.


§ 10-4
Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3.
Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 10-2, i de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.
Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i vedtaket.

§ 10-5
Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.
Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.
Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

§ 10-6
Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16.
Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.
Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

§ 10-7 (tidligere § 10-1)
En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året.
Bevillingen kan likevel ikke inndras dersom årsaken til manglende bruk av bevillingen er en hindring utenfor bevillingshavers kontroll og som han ikke med rimelighet kunne unngå eller overvinne følgene av. Dette gjelder bare i den utstrekning det kan antas at driften kan gjenopptas innen rimelig tid.

Se Helsedirektoratets merknader til alkoholloven § 1-8 og alkoholforskriftens kapittel  5, 6, 9 og 10, gjeldende fra 1.1.2016. Se lenke i høyremenyen.

Henvendelser

Har du spørsmål vedr. reaksjonsformer ved brudd på alkohollovens bestemmelser kontakt saksbehandler: Linda Rostad, tlf. 75 59 33 14/ 75 55 50 00 eller på e-post: linda.rostad@bodo.kommune.no